Visie

De schooleigen visie, een concrete uitwerking van het opvoedingsproject
 
Elk kind is belangrijk en als school willen wij dan ook de weg zoeken om elk kind zoveel mogelijk kansen te geven. Daarom willen wij vertrekken vanuit de eigenheid van het kind zodat het kind optimaal kan geholpen worden in zijn groei naar zelfstandigheid, verantwoordelijkheidszin, verdraagzaamheid, weerbaarheid, … Het is onze taak als school kinderen te begeleiden in het opgroeien naar volwassenheid in een maatschappij met die verscheidenheid.
 
Gewoon ‘zorg dragen voor kinderen’ is onze prioriteit.
 
Vanuit ons christelijk opvoedingsproject willen wij openstaan voor andere geloofs-opvattingen zonder onze eigenheid prijs te geven.
Vanuit onze geloofsvisie willen wij :
-    kennis meegeven
-    kinderen betrekken bij de geloofsinhoud
-    aan waardebeleving doen
-    samen beleven, samen vieren
-    op die manier de groepsvorming stimuleren
 
Heel belangrijk is het creëren van een goede sfeer binnen de school, zowel binnen het team als binnen de klassengroepen. Inrichting van de werkruimte, de omgang met elkaar, oog hebben voor kleine dingen kunnen bouwstenen zijn om de sfeer te optimaliseren. Het zich goed voelen is zeer belangrijk.
 
Een optimale sfeer zorgt voor de ruime aanwezigheid van motivatie. Het zich goed voelen werkt gewoon aanstekelijk in positieve zin. Zo moeten we soms kinderen wat tijd geven om zich aan een nieuwe klasgroep aan te passen. Filosoferen met kinderen kan soms wonderen doen en vooral als we kunnen vertrekken vanuit de interesses van het kind zelf.
 
Op die manier, door de gezonde sfeer en de positieve motivatie, bereiken wij de vereiste resultaten. De garantie om op die manier tot kwaliteitsvol onderwijs te komen is relevant.
Als we het hebben over ‘kwaliteit’ dan streven we naar iets waardevols.
 
Ons onderwijs is maar waardevol als we elk kind in zijn totaliteit trachten te benaderen. Zo is het meegeven van kennis één aspect dat onderwijs waardevol kan maken. Vooral de manier waarop die kennis doorgegeven wordt kan de kwaliteit verhogen. Via talrijke vaardigheden proberen wij die kennis aan onze kinderen door te geven.
 
Naast kennis spelen nog heel wat elementen mee om als school garant te staan voor kwaliteit. Het meegeven van attitudes, oog hebben voor de thuissituatie,
een duidelijke structuur meegeven, inzicht meegeven omtrent mogelijkheden en beperktheden, weerbaarheid, leren verantwoordelijkheden nemen.
 
Werken aan kwaliteitsvol onderwijs start heel dikwijls met een bewustmakingsproces bij heel wat ouders omtrent de belangrijkheid van een kleuterafdeling. Een kleuterafdeling mag niet gezien worden als een opvangmogelijkheid maar moet gezien worden als de fundering om te komen tot kwaliteitsvol onderwijs.
 
De samenstelling van onze klassen binnen de lagere afdeling is heterogeen zodat kinderen leren omgaan met de verscheidenheid binnen onze maatschappij. Meer en meer worden onze jonge mensen hiermee geconfronteerd en zal het ontzettend belangrijk zijn dat kinderen hierin leren opgroeien.
 
Daar inzicht en geheugen niet bij alle kinderen even sterk ontwikkeld is vinden wij het belangrijk om voor taal en wiskunde per leerjaar te werken in drie niveaugroepen (.1/.2/.3).
In de .1-groep wordt de basisleerstof van dat leerjaar gegeven. Men zal in deze groep veel aanschouwelijker werken en het tempo ligt ook stukken lager. Ook hier zal de leerkracht openstaan om bepaalde zaken meerdere keren uit te leggen.
Vooral het meegeven van vaste structuren speelt hier een belangrijke rol.
Alle noodzakelijke leerstof nodig om het middelbaar onderwijs aan te vangen, conform de eindtermen, wordt hier gegeven.
In de .2-groep wordt er naast die basisleerstof een lichte verdieping als aanvulling gegeven. Hier zal het tempo iets opgedreven worden en wordt het aanschouwelijke wel eens achterwege gelaten.
In de .3-groep krijgen de leerlingen als aanvulling wat verdiepingsleerstof en zullen de leerlingen ook meer zelfstandig leren werken. Ook het inzichtelijke komt hier ruimer aan bod.
 
Dus: de niveaugroepen binnen een bepaald leerjaar verwerken allemaal de leerstof van dat specifiek leerjaar maar op een aangepaste wijze.
De grote voordelen van deze manier van werken zijn dat alle leerlingen optimale kansen krijgen, dat elk kind kan evolueren op zijn of haar manier, elk kind ervaart succes, er heerst minder druk, minder stress, de eigenwaarde van elk kind wordt verhoogd want elk kind ervaart vooruitgang, kinderen krijgen nieuwe uitdagingen, kinderen voelen zich goed.